Konum: Soru Cevap

Sık Sorulan Sorular

e-Posta Yazdır PDF

Yabancı Çalışma İzinleri ve İkamet Tezkeresi alımı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Ülkemizde bir yıldan az süreli ikamet izni talep eden yabancılardan, kalış sürelerini kapsayan “seyahat sağlık sigortası” yaptırmak zorunda mıdır?

Ülkemizde bir yıldan az süreli ikamet izni talep eden yabancılardan, kalış sürelerini kapsayan “seyahat sağlık sigortası” istenilecektir. Yabancı kapsamlı bir sağlık sigortası yaptırmalıdır. (yatarak ve ayakta tedavi) 20/06/2014 tarihinden itibaren sigorta poliçesinde 6458 sayılı Kanuna uygunluk ibaresi aranacaktır. Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketlerine gerekli standartları bildirmiş bulunmaktadır. Seyahat sağlık sigortası süresi ikamet izni süresinin tamamını kapsamalıdır.

Türkiye'de taşınmaz malı bulunan yabancılar ikamet izni alabilecekler mi?

Türkiye'de taşınmaz malı bulunan yabancılara koşulsuz 1 yıllık ikamet izni verilebilecektir.

Çalışma izni kartı, oturma izni yerine geçer mi?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 27.maddesi gereğince, Çalışma izni kartı, oturma izni yerine geçmektedir.

Yabancılar adres kayıtlarını nasıl yaptıracaklar?

Çalışma İzni alan yabancılar, Türkiye'ye giriş tarihinden en geç 20 iş günü içinde, İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurarak adres kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Yabancıların SGK Yükümlülükleri ile ilgili uygulamada değişiklik var mıdır?

Çalışma İzni alan yabancının yurtdışında bulunması durumunda, Türkiye'ye giriş tarihinden en geç 30 iş günü içinde, Sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Çalışma izin kartlarındaki numara il Yabancı TC Kimlik numarası alınarak SGK girişi yapılabilir, TC Kimlik numarası yok ise ya da henüz Çalışma İzin kartı alınmadı ise, ilgili SGK'na başvurularak işe giriş işlemi gerçekleştirilebilir.

İkamet tezkeresi nedir?

Yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri ile ilgili işlemler genel olarak 5683 sayılı yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Türkiye’de yabancılara oturma izni ‘‘ Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi’’ adı verilen bir belge ile temsil edilmektedir.

Yabancının ikameti Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmasıdır.

İkamet tezkeresi için nereye ve nasıl başvurulur?

Bağlı bulunduğunuz Emniyet Makamlarına giderek Yabancılar Şube Müdürlüğünden ‘‘Başvuru formu’’ alıp doldurmanız gerekmektedir. Daha sonra aşağıda saydığımız belgeler ile Emniyet Makamlarına gidilmesi yeterli olacaktır. Bu belgeler;

 • Emniyet makamlarında bulunan İkamet Beyanname formu
 • 4 adet vesikalık
 • Pasaportun aslı
 • Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)*
 • Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter onaylı kira kontratı
 • Otelde kalıyorsa Rezervasyon belgesi
 • İşveren tarafından yabancı uyruklu şahıs için çalışma isteğini beyan eden dilekçe
 • Yabancı uyruklu şahıs çalışacağı iş yerinde çalışmak istediğini beyan eden dilekçe ile Emniyete başvurabilir.

Önemli Not:

 • Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 • Bir takvim yılı içerisinde 1 defaya mahsus turistlik amaçlı ikamet tezkeresi verilir.
 • İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahısın bizzat başvurusu gerekmektedir

Not: Müracaat edildikten sonra 1 ay içerisinde teslim alınmayan ikamet tezkereleri Emniyet Genel müdürlüğü tarafından iptal edilecektir.

İkamet tezkereleri başvuruları için detaylı bilgi için tarafımıza ulaşılması gerekmektedir.

Birlikte İkamet Nedir?

Birlikte ikamet; Medeni Kanun hükümlerine göre aile birliği içinde aynı çatı altında oturmayı ifade eder.

Birlikte ikamet ile ilgili detaylı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Çalışma İzni Nedir?

Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancıların 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun gereğince çalışma izni almak zorunda olmasıdır.  4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Kanun kapsamında yabancılar her türlü çalışma izinlerinin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar ile bildirim yükümlülüklerinin nasıl yerine getirebileceğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yabancılara Kaç Türlü Çalışma İzni Verilir?

Yabancılara 4 grupta çalışma izni verilir. Bunlar;

 • Süreli Çalışma İzni
 • Süresiz Çalışma İzni
 • Bağımsız Çalışma İzni
 • İstisnai Çalışma İzni

Süreli çalışma izni nasıl alınır, kimleri kapsar ve süreli çalışma izninde uzatım başvurusu yapılabilir mi?

Çalışma izinleri 4817 sayılı kanuna göre;

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni; belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak ve en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

Bakanlık, süreli çalışma izinlerinin geçerlilik alanında il veya coğrafi bölge bazında değişiklik yapabilir.Çalışma izin belgesi, belgede yazılı işyeri ve adres için geçerlidir. Yabancının, işyerinin ticaret siciline kayıtlı diğer bir şubesinde çalışabilmesi talebi Bakanlıkça değerlendirilir. Talebin uygun bulunması halinde çalışma izninde gerekli değişiklik yapılarak durum ilgili mercilere bildirilir.

Süreli Çalışma İzninin Uzatılması mümkündür şöyle ki;

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri kanuna göre süreli çalışma izninin uzatılmasında; Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen uzatılmaya ilişkin süreler esas alınır.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla iki yıl daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir.

Eşim ve Çocuklarım için Süreli Çalışma İzni almak istiyorum bunun için hangi şartları ve evrakları sağlamam gerekmektedir?

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da; yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları koşuluyla kanun ve yönetmelik hükümlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tarafından çalışma izni verilebilecektir. Ancak bunların çalışabilmeleri için öğrenci olmamaları koşulu aranmaktadır. Bakanlıkça değerlendirmeye alındığında diğer başvurularda olduğu gibi gerek evrak gerekse kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir. Bakanlıkça istenen belgeler;

 • Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı
 • Eş ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması

Süreli Çalışma İzinleriyle ile ilgili ayrıntılı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Süresiz Çalışma İzni nasıl alınır? İstenen evraklar nelerdir?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve ilgili mercilerin uygun görmesi durumunda; belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir. Süresiz Çalışma İzni için Bakanlığa başvurulduğunda verilmesi gereken evraklar;

Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı,

 • Kanuni Çalışma Süresinin Hesaplanması ve Bu durumu gösterir Belgenin ibrazı
 • Süresiz Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek İkamet İzni

Önemli not: Süresiz çalışma izni almış olan yabancıların çalışma amaçlı ikamet tezkereleri, yabancının talebi ve varsa sözleşme süresi dikkate alınarak, her defasında 5 (beş) yıla kadar verilebilmektedir. Ancak bu beş yıllık süre yabancının hamili olduğu pasaportun geçerlilik süresinden fazla ise, verilecek ikamet tezkeresi pasaportunun geçerlilik süresine göre düzenlenir.

Bağımsız Çalışma İzni almam için gerekli şartlar nelerdir?

Bağımsız çalışma izni; yabancıların, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, Türkiye ekonomisine kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebilir.

İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır.

Mesleki hizmetler kapsamında kalan yabancılar, ilgili mevzuat çerçevesinde, ilgili mercilerden aldıkları, mesleklerini icra ettiklerine dair bir belgeyi diğer belgelerin yanı sıra Bakanlığa ibraz ederler.

Bağımsız çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece, yabancı tarafından ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır

Bağımsız Çalışma İznine başvuru yapabilmem için gerekli evraklar nelerdir?

Bağımsız çalışma izni alabilmek için ikamet şartını sağladıktan sonra gerekli evraklar;

 • Emniyet makamlarınca onaylanmış ve tam tarihli olarak Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı

Bağımsız Çalışma İzninde Uzmanın isteyebileceği önemli evraklar bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

 • Faaliyetinin ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeleri uzmanın talep etmesi halinde Bakanlığa iletmesi gerekmektedir.

Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesini aldıktan sonra ne zaman ve nereye başvurmam gerekir ?

Bağımsız çalışma izni olumlu değerlendirildiğinde yabancıya bağımsız çalışabileceğine ilişkin ‘‘Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi’’ verilir. Bu belge verildiği tarihten itibaren 3 ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Bakanlığa ibraz etmesi halinde bağımsız çalışma izni verilebilir.

Ayrıca bağımsız çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Emniyet makamlarınca, bağımsız çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir.

İstisnai Çalışma İzni nasıl alınır? Kimler istisnai haller grubuna dâhil olmakta nereye başvuru yapabilmektedir?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri bu bölümün müteakip maddelerinde belirtilen yabancılara, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

İstisnai çalışma izinlerinin uzatılması ve iptali, Yönetmeliğin genel hükümlerindeki prosedüre tabidir. Ayrıca, istisnai çalışma izinleri, ilgili mesleki mevzuatın gereklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde de iptal edilir. İstisnai çalışma izinlerinin verilmesi, iptali ve uzatılmasına ilişkin kararlar, ilgili mercilere iletilir.

İstisnai Haller grubuna dâhil olanlar,

 • Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların çalışma izin başvurularında ikamete ilişkin süre koşulu aranmaz.

En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların başvurularında bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kriterler uygulanmaz. Ancak, evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde çalışma izin belgesi geçerliğini kaybeder.

 • Yerleşmiş Sayılan Yabancılar, bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların çalışma izinleri, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.

Yerleşmiş yabancı kavramından, İçişleri Bakanlığının ikamet izinleri açısından bu kapsamda mütalaa ettiği kişiler anlaşılır. Bu yabancıların, emniyet makamlarından aldıkları durumlarını kanıtlayan belgeyi diğer belgelerle birlikte başvuruları sırasında Bakanlığa iletmeleri gerekir.

 • Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocukları, bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının çalışma izinleri de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.
 • Rüşt Yaşını Doldurmadan Türkiye’ye Gelerek Eğitimini Türkiye’de Tamamlayanlar Türkiye’de doğan veya kendi millî kanununa, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversiteden mezun olan yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Bakanlığa başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
 • 2510 Sayılı İskan Kanunu Kapsamında Olanlar  - 2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Bakanlığa başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.
 • Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası Kuruluşların Türkiye’deki Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile Eş ve Çocukları

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere, yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşlar ile bunların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevli personelin eş ve çocuklarının çalışma izinleri Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak istisnai olarak verilebilir.

 • Bilimsel, Kültürel ve Sportif Amaçlarla Kısa Süreli faaliyetler amacıyla bir ayı aşan ve sportif faaliyetler amacıyla dört ayı aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Türkiye’de bulunacakları süre için, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

Türk Vatandaşlığını Kaybedenlere Çalışma İzni Verilir mi?

Türk Vatandaşlığını Kaybedenler, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28 inci maddeleri kapsamında bulunan yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Bakanlığa başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

Yabancı Çalışma İzin ve İzin Uzatma başvurularını Nereye Yapabilirim?

Başvurular izni ilk başvurularında Yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvurduktan sonra gerekli koşullar ve evraklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılabilir. Şayet yurtiçinden başvuru yapılırsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğrudan yapılabilir.

Çalışma izni uzatım başvurularında da gerekli evraklar ve şartlar sağlandıktan sonra Yurtiçinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğrudan yapılabilir.

Yurtiçi ve Yurtdışı başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Yurtiçinden başvurulan çalışma izinleri için gerekli şartlar ve evraklar nelerdir?

Türkiye'de çalışma izni başvurusunda bulunabilmek için iki yasal yol bulunmaktadır. Bunlar yurtiçi ve yurtdışı başvuru yolları şeklindedir. Çalışma izni başvuru prosedürü ve hazırlanması gereken evraklar da bu iki yoldan hangisinin tercih edileceğine bağlı olarak farklılık arz etmektedir.

Yabancı için yurtiçi başvurudan kasıt, çalışma izni başvurusunun yabancı uyruklu şahsın Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilin de bulunduğu esnada yapılması ve sonuçlanmasıdır. Yani yabancının kendi ülkesine gitme zorunluluğu olmadan çalışma izninin alınmasıdır. Ancak bunun ön şartı, yabancının Türkiye'de (öğrenim amaçlı olanlar hariç) en az 6 aylık ikamet tezkeresi (oturma izni) sahibi olmasıdır.

Yurtiçi başvuruda yukarıda ki şartlar gerek işveren için gerekse yabancı için gerçekleştirildikten sonra İşyerinin sektörüne ve yabancının mesleki konumuna göre Bakanlığın istediği evraklar değişiklik göstermektedir. Sektörler durumuna göre işveren ve yabancı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Şirketim de yabancı çalıştırmak istiyorum şirketim için gerekli şartlar ve koşullar nelerdir?

Şirket için gerekli şartlardan birincisi işveren için öncelikle kurulmuş olan işyerinin ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.(Bu şartlardan yalnızca birini gerçekleştirmek yeterlidir.)

İkinci önemli şart işveren için ise önemli kriterlerden biri olan her bir yabancı için 1’e 5 (beş) kuralının uygulanması zorunludur. İşyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. Vatandaşı istihdamı aranacaktır.

Çalışma izninde şirket ile ilgili gerekli şartlar ve koşullar için Bakanlığın istediği evraklar değişiklik göstermektedir. Sektörler durumuna göre işveren ve yabancı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Yurtdışından başvurulan çalışma izinleri için gerekli şartlar ve evraklar nelerdir?

Türkiye'de çalışma izni başvurusunda bulunabilmek için iki yasal yol bulunmaktadır. Bunlar yurtiçi ve yurtdışı başvuru yolları şeklindedir. Çalışma izni başvuru prosedürü ve hazırlanması gereken evraklar da bu iki yoldan hangisinin tercih edileceğine bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla öncelikle bu ayrım üzerinde durmakta fayda görüyoruz.

Yurt dışı başvurularında bulundukları ve daimi ikamet ettikleri ülkenin Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu başvuru sonucunda kendisine Büyükelçilik tarafından bir başvuru referans numarası verilecektir. (Bu  referans numarası 2012-a6bg7-3011 gibi bir numara olacak).

Yurtdışı başvurusunda Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuru da bulunabilmeleri için bazı belgelerin ibrazı zorunludur. Bu belgeler; iş sözleşmesi ve pasaport olarak tanımlayabiliriz. Şayet şirket ortağı ise Ticaret Sicil Gazetesi ve pasaport ile T.C. Cumhuriyeti Temsilciliklerine başvuru yapması gerekir.

Bu başvuruyu takip eden en geç 10. iş günü içerisinde de, evraklar ile Referans numarası Çalışma Bakanlığı'na bildirilecektir. Çalışma izni başvurusu ancak bu şekilde tamamlanmış sayılabilecektir.

NOT: Yurtdışından çalışma izin başvurusu yapan yabancılar Bakanlıktan çalışma izin belgesini alması halinde,  çalışma izin belgesi harç tutarlarının  başvuru yapılan dış temsilciliklerimize yatırılması gerekmektedir.

Yurtdışı başvuruda yukarıda ki şartlar gerek işveren için gerekse yabancı için gerçekleştirildikten sonra İşyerinin sektörüne ve yabancının mesleki konumuna göre Bakanlığın istediği evraklar değişiklik göstermektedir. Sektörler durumuna göre işveren ve yabancı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Yabancıların Türkiye’de Çalışması için Ne zaman İzin Alması Gerekir?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı ve bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.

Yabancı Çalışma İzin başvuruları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmesi gerekli evraklar nelerdir?

Tüm başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sitesinden alınan yazılı form ve işveren tarafından istihdam nedenini açıklar şekilde ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapabilecektir. Form ve belgelerin formun açıklama bölümünde belirtilen şekilde doldurması ve yine form belirlenen tüm belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

Bu yabancının gerekli olan istihdam durumuna göre ve yabancının alacağı görev usulüne uygun belgeler farklılık göstermektedir.

Tüm bu form ve belgeler ile ilgili ayrıntılı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Çalışma İzni Alabilmem için herhangi bir Devlet Kurumuna ücret ödemem gerek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yaptıklarında gerek işveren gerek yabancı tüm şartları sağladıktan sonra,başvuru olumlu sonuçlandığında 492 Harçlar kanunun o yıl içerisinde belirlediği tutar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının anlaşması olduğu bankalara ödeme yapması gerekmektedir. 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancı T.C. kimlik numarası ibrazı ile çalışma izin belgesi harcı ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir.Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yabancı kişinin sistemde harcının yatırıldığı göründükten sonra çalışma izni onayı alınır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, şu an için güncel olan tutarlar;

 • İlk başvuru için 537,50 TL
 • Uzatma başvurularında (3 yıla kadar) ise 537,50 TL
 • Değerli Kağıt bedeli 63,00 TL dir.

Çalışma izinlerinin uzatılması mümkün müdür?

Sürelerinin uzatılması mümkündür ancak çalışma izinlerinin 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 5’inci maddesine göre; Süreli çalışma izinlerinde, işveren ve işçinin imzalamış olduğu hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma izin süresinden sonra, 2 (iki) yıl daha çalışma izni aynı işyerinde veya işletmede ve aynı meslekte uzatılabilmektedir. İlk başvuru olan bir yıllık çalışma izninin aynı işyerinde ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin uzatılabilmesi için izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 2 (iki) ay ve çalışma izin süresinin bitim tarihinin sonraki 15 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma İzinleri Müdürlüğüne başvurusunun yapılması zorunludur.

Yani, Üç yıllık (1+2) kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, çalışma izninin süresi üç yıl daha kadar uzatılabilmektedir.

Önemli olan bir konuda onbeş günlük bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabi olacaktır.

Önemli not: Çalışma izninin bitim tarihinden sonraki 15 günlük süre içinde çalışma izin belgesi çıkmaz ise yabancıya yurt dışı vize yazılarak ondan kendi ülkesine giderek çalışma izin vizesini pasaportuna işletmesi istenecektir. Bu nedenle uzatım başvurusunun mümkün olan en kısa süre içinde yapılması yabancılara ve işverenlere önerilmektedir.

Bağımlı Çalışan Yabancı kime denir?

Gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir veya birden fazla işveren emrinde ücret, aylık, komisyon ve benzeri karşılığı çalışan yabancıya denir.

Bağımsız Çalışan Yabancı Kime Denir?

Başka şahısları istihdam etsin veya etmesin kendi ad ve hesabına çalışan yabancıya denir. Buna örnek olarak Şirket Ortağını verebiliriz.

Bağımsız Çalışan Yabancı Uyrukluların Bildirim Yükümlülüğü Var Mıdır?

Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başlamadan önce yurtiçi veya yurtdışından başvurularını yapmaları gerekir. Çalışma izinlerinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Bağımlı Çalışan Yabancıyı Bildirim Yükümlülüğü var mıdır?

İşveren emrinde çalıştığı için bildirimlerin çoğunluğu çalışma izinlerinde işveren tarafından yapılacaktır.
Yabancı çalıştıran işverenler;

 • Yabancı çalışmaya başlamadan önce,
 • Çalışma izninin verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Bağlı bulunduğu Emniyete giderek   
Çalışma şerhini işletmesi çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren,
 • Hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren, en geç 15 gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle 
Yükümlüdürler.

Çalışma izin başvurum Bakanlık tarafından reddedilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına karşı İtiraz haklarımız var mıdır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilecek kararlar karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir.

Ret yazısına karşı yapılan itiraz Bakanlık Çalışma Genel Müdürlüğü’nde oluşturulan komisyon tarafından incelenmektedir.

Yabancılar Çalışma İzin Uzatım Başvuru Süresi İçerisinde Çalışabilirler mi?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Uzatım başvurularında 8.maddede Çalışma izni uzatım başvurusunda bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren 45 günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri devam eder.

Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için tarafımıza ulaşılması rica olunur.

Çalışma İzni ve Uzatma Başvurularının Değerlendirilmeleri ne şekilde yapılmaktadır?

Bakanlık, çalışma izni ve izin uzatma başvurularının değerlendirilmesinde;

 • Yabancının ikamet ve çalışma izninin süresi
 • Hizmet akdinin ve işin süresine göre belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte
 • Yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler ve
 • İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür değişikliklerini dikkate alır.

Bu değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Bakanlığın yapacağı değerlendirmeler de dikkate alınmak üzere, başvurulan iş için ülke içinde dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.

Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alır. Bakanlık bu fıkrada belirtilen hususlara ilişkin değerlendirme kriterleri belirler.

Çalışma İzin belgesi alındıktan sonra İşveren değişikliği veya İşverenin Vefat etmesi durumunda yabancının başvurusu ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

Türkiye’de hali hazırda kanuni çalışması olan bir yabancının işyerinin değişmesi yahut işvereninin ölmesi veya işvereninin değişmesi halinde, yabancının aldığı ilk çalıma izni üzerinden çalışmaya devam etmesi mümkün değildir. Bu halde yabancının durumunun ne olacağı ile ilgili olası bir hak kaybının önüne geçilmesi açısından öncelikle ve ivedilikle yabancı çalışanın çalışma izninin iptali ile aynı anda yeni işveren üzerinden çalışma izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir. İzin alındıktan sonra işveren en geç 30 gün içerisinde, öncelikle İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, alınan bu çalışma izin belgesini yabancı çalışanın ikamet tezkeresine işletecektir. Bundan başka yabancı ile ilgili sosyal güvenlik yükümlülüklerinin de yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için tarafımıza ulaşabilirisiniz.

Kimler Mavi Karta hak kazanabilirler?

Mavi kart, doğumla Türk vatandaşı olup da, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler yurt dışındaki dış temsilciliklere yahut yurt içinde ise ilk olarak Genel Müdürlük daha sonra İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine taleplerini bildirirler. Olumlu sonuçlandığında ise 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28nci maddesinde sayılan hakları gösterir şekilde Mavi Kart düzenlenerek verilir.

Mavi kart sahipleri 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 2’nci maddesi ile “403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29’uncu maddesinin ikinci cümlesi kapsamına girenler” 4817 Kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır.

Ancak 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 5901 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış olup, 403 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi hükmü, 12.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi olarak yeniden düzenlenmiştir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 09.05.2012 tarihli ve 6304 sayılı Kanunla değişik 28’inci maddesinde;

 1. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.
 2. Bu madde kapsamında bulunan kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.
 3. Bu madde kapsamında bulunan kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; Mavi Kart sahibi olsun veya olmasın 5901 sayılı Kanunun 28’inci maddesi kapsamında bulunan yabancıların, yapılacak mesleğin icrasına ilişkin olarak ulusal mevzuatımızdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve özel kanunlarda yer alan hususlar saklı kalmak koşuluyla, 4817 sayılı Kanun hükümleri gereğince Bakanlığımızdan çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Mavi kart ve Mavi kart başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Çalışma izinlerinden kimler muaf tutulmaktadırlar?

Özel kanunlarla belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla ve Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe;

 1. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanların,
 2. Daimi ikametgâhları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az,  sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların,
 3. Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,
 4. Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanların,
 5. Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanların,
 6. İki yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancıların,
 7. Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında altı ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenlerin,
 8. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans) yürüttüğü programlar kapsamında gelecek yabancıların program süresince,
 9. Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancıların,
 10. Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancıların,
 11. Türkiye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörlerin sözleşmeleri süresince,
 12. Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden “Uygunluk Onayı Belgesi” almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemi adamlarının,
 13. Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen yabancı uzmanların, görevleri süresince, çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu maddede sayılan yabancılar, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde ve her halükarda faaliyetlerine başlamadan önce geliş amaçlarını, ne kadar süre ile ve nerede kalacaklarına ilişkin bilgileri, bulundukları yerin emniyet makamlarına bildirerek ikamet tezkeresi almak zorundadırlar. Muafiyet hükümlerinden yararlanacak yabancılara ilişkin sosyal güvenlikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu madde kapsamında ikamet tezkeresi düzenlenen yabancıların kimlik bilgileri ile çalışacakları işyerlerinin unvan ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numaraları emniyet makamları tarafından her ay Bakanlığa bildirilir.

Yabancıların Çalışma İzinlerinde ‘‘Mesleki Hizmetler’’ Ne demektir?

Mesleki hizmetler; Akademik ve mesleki yeterlilik gerekleri yerine getirilerek sunulabilen uzmanlık gerektiren hizmetleri ifade eder. Bu hizmetler, ulusal ve uluslar arası yeterlilik işlemleri ve lisans istem ve prosedürlerine tabidir.

Yabancı Çalışma İzinlerinde ‘‘Mesleki Yeterlilik’’ Ne Demektir?

Mesleki yeterlilik; Hizmet kalitesinin sağlanabilmesi açısından, hizmet sunucusunun, akademik yeterliliğin gereğini yerine getirdikten sonra mesleki yeterlilik istem ve prosedürlerini tamamlamasını ifade eder.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu hizmet sunucusunun kendi ülkesindeki meslek kuruluşuna üye olması, mesleğini icra ettiğine dair belgeni, üyesi olduğu meslek kuruluşu tarafından verilmesi ve çalışacağı alanda yeterli deneyim sahip olması mesleki yeterliliğin ön koşullarıdır.

Muafiyet kapsamındaki yabancıların bildirim zorunluluğu var mıdır?

Bağlı bulundukları Emniyet Makamlarına ve ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 4817 sayılı kanun kapsamında bildirim yapmak zorundadır. Ayrıntılı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Muafiyet süresi uzatılabilir mi?

Hayır, muafiyet süreleri uzatılamaz. Çünkü bir takvim yılı içinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabilir.

Ayrıca; 4817 sayılı kanunun 35.Maddesinin aşağıdaki bentlerine göre;

 • Daimi ikametgâhları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az,  sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların,
 • Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,
 • Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanların,
 • Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanların,
 • Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında altı ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenlerin,
 • Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancıların,

Yukarıda saydığımız bentleri kapsamındaki yabancılar, bir takvim yılı içinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanır. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu ikamet tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren üç ay geçmiş olması şartı aranır. Muafiyet sürelerinden daha fazla çalışılacak olunması durumunda Bakanlıktan çalışma izni alınması zorunludur.

Bu maddede sayılan yabancılar, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde ve her halükarda faaliyetlerine başlamadan önce geliş amaçlarını, ne kadar süre ile ve nerede kalacaklarına ilişkin bilgileri, bulundukları yerin emniyet makamlarına bildirerek ikamet tezkeresi almak zorundadırlar. Muafiyet hükümlerinden yararlanacak yabancılara ilişkin sosyal güvenlikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu madde kapsamında ikamet tezkeresi düzenlenen yabancıların kimlik bilgileri ile çalışacakları işyerlerinin unvan ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numaraları emniyet makamları tarafından her ay Bakanlığa bildirilir.

Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi Nedir?

Çalışma izninde n muaf olan yabancılara gerekli şartları sağladıktan sonra istekleri halinde şekli ve içeriği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek Çalışma İzin Muafiyet Teyit Belgesine denir.

Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belge alımı için tarafımıza ulaşılması gerekmektedir.

Yabancıların Çalışma İzinlerinde Değerlendirme Kriterleri nelerdir?

 • Öncelikle kurulmuş olan işyerinin ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 • Asıl önemli kriterlerden biri olan her bir yabancı için 1’e 5 (beş) kuralının uygulanması zorunludur. İşyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.
 • Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.
 • İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 • Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
 • Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.
 • Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 • İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

Doğrudan Yabancı Yatırımcı hangi vasıfları haiz olmalıdır?

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca; 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan şirket, şube ve irtibat büroları kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu personelin çalışma izinlerine ilişkin vasıfları sağlaması gerekmektedir.

Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda ve irtibat bürolarında istihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personele uygulanır. Ancak,

 • Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel dışında kalan yabancı uyruklu personel ile
 • Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımların dışında kalan doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu her türlü personelin, çalışma izinlerinde 4817 sayılı Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Özellik arz eden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

Doğrudan Yabancı yatırımlarda istihdam usul ve esasları için tarafımıza ulaşılması gerekmektedir.

6 (altı) aylık ikamet tezkerem mevcut çalışma iznine başvurmak istiyorum fakat herhangi bir dış temsilciliğe çalışma amaçlı bildirim yapmadım. Dış temsilciliklere bildirim yaparak bir çalışma vizesi almam gerekir mi?

Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış olup bu izin verilmiş yabancılardan, Türkiye’nin dış temsilcilikleri kanalı ile çalışma vizesi koşulu aranmaz.

Ancak insan ticaretine konu olan ve olabilecek alanlarda çalışacak yabancılar için altı ay süreyle ikamet etmiş olması konusu dikkate alınmayarak, her defasında dış temsilciliklerimizden çalışma vizesi almaları koşulu aranır.

Yabancının çalışacağı adresin değişmesi halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir bildirim yapması gerektirmekte midir? Bildirmesi gerekirse ne şekilde hangi evraklar ile yapılması gerekmektedir?

Çalışma izni verilmiş bulunan yabancı personelin çalışacağı adresin değişmesi durumunda, İşveren veya yabancının vereceği adres değişikliği talep dilekçesi ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirim yapması gerekmektedir. Bildirim yaparken yazdığı talep dilekçesinin ekin de ise;

 • Adres değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Kuruluşça onaylı örneği,
 • Halen geçerli olan çalışma izin belgesinin bir örneği olması gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili detaylı bilgi almak için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Şirket ortağı olarak ilk başvuru yaptığımda 5 Türk Vatandaşının istihdamını sağlamak zorunda mıyım?

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun uygulama yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca ve 02.08.2010 tarihinde uygulanmaya başlanılan ‘’Şirket ortağı’’ sıfatıyla ile çalışma iznine başvurduğunuzda çalışma izninizin olumlu sonuçlandığı tarihi takip eden 6. ayından itibaren 5 Türk vatandaşı istihdamının girişinin yapılması ve Sosyal Güvenlik Primlerinin düzenli bir şekilde ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde şirket ortağı başvurusunun uzatım başvurusu mümkün olmayacaktır.

T.C. Vatandaşı ile 1 (bir) yıldır evliyim ve Türkiye’de yaşamaktayız. Çalışma izni almamda herhangi  bir kolaylık sağlar mı ?

Herhangi bir kolaylık sağlamaz. Çünkü 4817 Sayılı Kanun ve bu kanuna ilişkin çıkartılan yönetmelikle diğer vatandaşlara göre koruyucu ve kolaylaştırıcı düzenlemeler olup söz konusu düzenlemeler de ise; 4817 Sayılı Kanunun 8. maddesi Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az 3 yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarına bu kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izni verilebilir hükmüne yer verilmiştir.

Türk Vatandaşı ile Evli Olan Yabancılar İçin Hangi Belgeler İstenir?

Türk vatandaşı eşe ait yeni tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği (asıl suret )ve noter onaylı evlenme cüzdanı sureti ibraz edilecektir.

Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların başvurularında yabancı kişinin mesleki konumuna göre Bakanlığın istediği evraklar değişiklik göstermektedir. Sektörler durumuna göre işveren ve yabancı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz

Türkiye’de bir yıl süreli çalışma izni aldım ve ikamete işletmek için randevuya başvurduğum da ileri bir tarihe verdiler bu arada yurtdışına çıkmam da herhangi bir aksi durum söz konusu olabilir mi?

Hayır, aksi bir durum söz konusu değil çünkü Randevu alınan gün, müracaat tarihi olarak kabul edilmekte olup vize veya ikamet tezkere süresi randevu tarihinden önce bitmiş olsa dahi, müracaat edilmiş kabul edilir.

Ancak randevu alındığına dair belgenin ya da çalışma izninin çıktığına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca dosya uzmanından gelen mailin bir çıktısı ile Yurtdışına çıkarken tedbiren yanınızda bulundurulması gerekmektedir.

Çalışma İzinlerinde Yürürlükte bulunan asgari ücret tutarları ne kadardır ?

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun uygulama yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca ve 02.08.2010 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre,

 • Üst düzey yöneticiler, ön izin talebinde bulunan mühendisler, mimarlar ve pilotlar 6,5 katı yani
 • Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
 • Uzmanlık ve ustalık gerektiren profesyonel meslek grupları arasında çalışacaklar,  iş analisti, raylı sistemler makine teknikeri, sondaj teknikeri, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
 • Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret,
 • Satış elemanı, Misafir karşılama elemanı ve pazarlama- ihracat görevlisi vb. yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
 • Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

Yabancılar için yasak meslekler nelerdir?

Bilindiği gibi 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanununa göre;

 1. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
 2. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
 3. Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
 4. Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
 5. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)
 6. Kara suları dâhilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, kâtiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
 7. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)

Gerek çalışma izni almış olarak gerekse çalışma izni olmadığı halde yukarıda sayılan meslekleri icra eden yancılar hakkındaki yasal işlemler, ‘’4817 sayılı yasaya muhalefet gerekçesiyle yerine getirilecektir.

Ev hizmetlerinde çalıştırılmak istenen yabancılara ilişkin gerekli koşullar ve kolaylaştırıcı düzenlemeler nelerdir?

Türkiye'de ev hizmetlerinden çalışma izni başvurusunda bulunabilmek için iki yasal yol bulunmaktadır. Bunlar yurtiçi ve yurtdışı başvuru yolları şeklindedir. Çalışma izni başvuru prosedürü ve hazırlanması gereken evraklar da bu iki yoldan hangisinin tercih edileceğine bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla öncelikle bu ayrım üzerinde durmakta fayda görüyoruz.

Yurtdışından başvuru yapması için Türkiye Cumhuriyeti ……………. Büyükelçiliğinden yapılacak olan çalışma izni başvurusunda; öncelikle ………………..Cumhuriyeti Uyruklu çalışan, en aşağıda belirtilen prosedür çerçevesinde yurt dışı çalışma izni başvurusunda bulunacak ve bu başvuru sonucunda kendisine Büyükelçilik tarafından bir başvuru referans numarası verilecek. (Bu referans numarası 2012-a6bg7-3011 gibi bir numara olacak)

Bu başvuruyu takip eden en geç 10. iş günü içerisinde de, evraklar ile Referans numarası Çalışma Bakanlığı'na bildirilecektir. Çalışma izni başvurusu ancak bu şekilde tamamlanmış sayılabilecektir.

Yabancı için yurtiçi başvurudan kasıt, çalışma izni başvurusunun yabancı uyruklu şahsın Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilin de bulunduğu esnada yapılması ve sonuçlanmasıdır. Yani yabancının kendi ülkesine gitme zorunluluğu olmadan çalışma izninin alınmasıdır. Ancak bunun ön şartı, yabancının Türkiye'de (öğrenim amaçlı olanlar hariç) en az 6 aylık ikamet tezkeresi (oturma izni) sahibi olmasıdır.

Ev hizmetlerinde gerek yabancı gerekse Türk vatandaşlarına göre koruyucu ve kolaylaştırıcı düzenlemeler olup söz konusu düzenlemeler şöyledir;

 • Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar
 • Bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması halinde

Önemli Not:

 • Ayrıca erkek yabancılar ev hizmetleri alanında ciddi sağlık ve   bakım  gerektiren   halleri sağlık Raporları ile kanıtladığınız da konutlar da çalışma izni verilecektir. Aksi halde izin verilmeyecektir.
 • Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bekar erkek işverenler içinde yukarıdaki şartları  Sağlamadığı takdir de çalışma izni verilmemesi yönünde kararı mevcuttur.

Kilit personel ne demektir? İrtibat bürosunda İrtibat bürosunda kilit personel olarak Çalışma izni alabilir miyim?

Kilit Personel, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında Türkiye’de Kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması durumunda  "Kilit Personel" sıfatı ile başvurusu yapılabilir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır;

 1. Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,
 2. Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
 3. Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,
 4. Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak, alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişiye ‘’Kilit Personel’’ seçeneği seçilir.

İrtibat bürolarında kilit personel olarak başvurmak için iki yasal yol bulunmaktadır. Bunlar yurtiçi ve yurtdışı başvuru yolları şeklindedir. Çalışma izni başvuru prosedürü ve hazırlanması gereken evraklar da bu iki yoldan hangisinin tercih edileceğine bağlı olarak farklılık arz etmektedir.

En önemli evraklarından bazıları şunlardır;

 • İrtibat bürosu faaliyetleri için, son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler (Büro yetkilisi için yetki belgesi ve döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi gibi belgeler),
 • Ana şirketin, merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunduğunu gösteren Faaliyet Belgesi veya Faaliyet Raporu veya ilgili ülke resmi makamlarından alınacak yazı ile istihdam edilecek kilit personelin yurt dışındaki ana şirket tarafından görevlendirildiğine ilişkin görevlendirme yazısı.

İrtibat bürolarında başvuruda bulunmak yukarıda ki şartlar gerek işveren için gerekse yabancı için gerçekleştirildikten sonra İşyerinin sektörüne bağlı olarak yabancının mesleki konumuna göre Bakanlığın istediği evraklar değişiklik göstermektedir. Sektörler durumuna göre işveren ve yabancı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Yabancının Yurtdışında bulunması Türkiye’de almış olduğu Süreli Çalışma İznine etkisi nedir?

Asıl olarak yabancının yurtdışında geçirmiş olduğu süre çalışma izin süresine eklenmez istisnai olarak işveren tarafından izinli ve iş amaçlı yurt dışına gönderilen ve primleri Türk sosyal güvenlik kurumuna ödenen yabancı çalışanın ülke dışında geçen çalışma süreleri ikamet ve çalışma sürelerine dahil edilir.

Çalışma İzni başvurusunda Yabancı Kanuni ve Kesintisiz İkamet Ettiğini Nasıl Kanıtlar?

En az beş yıllık kanuni ve kesintisiz ikamet ettiğini Emniyet makamlarında alınacak belge ile kanıtlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süreli çalışma izni başvurusunda dosya ile bir örneği iletilir.

Yabancıların çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılara ve işverenlere hangi işlemler uygulanır?

Yabancının kaçak çalışması halinde, durum tutanakla tespit edilerek, yabancı ve yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Kanunun 21.maddesinde öngörülen para cezalarının uygulanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilmektedir.  Kaçak çalışan yabancıya 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 25. maddesine göre yurtdışında da tebligat yapılabileceğinden şahsın yurtdışındaki adreslerinin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen tutanakta yer alması gerekmektedir. Denetlemeler sırasında kaçak çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınır dışı işlemlerine süratle başlanılmaktadır.