Konum: Haberler Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

e-Posta Yazdır PDF

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Önemli Açıklama! Aşağıdaki metinde belirtilen idari para cezası tutarları 2010 yılı için geçerli olup, söz konusu cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. 

 4817 Sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince aşağıda belirtilen idari para cezaları uygulanır;

 1-18 inci maddeye göre;

  • Bağımsız çalışan yabancıların, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren,
  • Yabancı çalıştıran işverenlerin yabancının çalışmaya başladığı tarihten itibaren, eğer yabancı çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamamış ise bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren, 

en geç on beş gün içerisinde durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler.

 Bu bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 286 TL idarî para cezası uygulanır.

 2-Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 572 TL idarî para cezası uygulanır.

 3-Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine bu şekilde çalıştırılan her bir yabancı için 5.723 TL idarî para cezası uygulanır. Ayrıca bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

 4-Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.289 TL idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir. Tekrarı hâlinde, varsa işyeri veya işyerlerinin kapatılmasının yanı sıra idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

 1, 2 ve 3. maddelerde belirtilen fiillerin tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

 Bu Kanuna göre idarî para cezası ile cezalandırılan bağımlı veya bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler İçişleri Bakanlığına bildirilir.

 www.isvesosyalguvenlik.com

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ

HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ

PARA CEZALARI

CEZA MİKTARI

2010

CEZA MİKTARI

2011

CEZA MİKTARI

2012

CEZA MİKTARI

2013

4817/ 18. Maddede öngörülen bildirimyükümlülüğünüsüresi içindeyerinegetirmeyen

bağımsızçalışanyabancıileyabancıçalıştıran

işvereneherbir yabancı için

286 TL 308 TL 339 TL 365 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 572 TL 616 TL 679 TL 731 TL

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran

işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için

5.723 TL 6.163 TL 6.795 TL 7.325 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.289 TL 2.465 TL 2.717 TL  2.928 TL