Konum: İzinler ve Servisler Doktor Çalışma İzni

Doktor Çalışma İzni

e-Posta Yazdır PDF

Türkiye'deki sağlık sektörünün son yıllardaki hızlı gelişimi, komşu ülkelerin yanı sıra global anlamda Türkiye'yi sektörün aranan yüzlerinden biri haline getirmiştir. Sağlık alanındaki teknolojik yenilikler, doktorlarımızın alanlarındaki tecrübeleri sağlık turizmi için Türkiye'nin tercih edilme nedenleri arasındadır. Ayrıca yabancı uyruklu doktorların da Türkiye'de çalışmak istemesi Türkiye'yi cezbedici bir konuma getirmesinin yanı sıra, uzmanlara bir arada çalışma olanağı sağladığından sağlık sektöründeki yeniliklere de öncülük eder hale getirmiştir.

WORKINTURKEY sağlık sektöründeki çalışanlara ve konunun uzmanlarına Türkiye'ye gelmek ve yerleşmek için gerekli tüm süreçlerde yardımcı olmaktadır. Ayrıca firmamız, doktorların Türkiye'de çalışma izni alabilmeleri için gerekli olan Türkçe dil sınavı, diploma denkliği, başvuru ve belge hazırlama gibi işlemlerinde de gereken yardım ve desteği sağlamaktadır

Doktorların Çalışma İzinleri

Türkiye’de yabancı sağlık meslek mensuplarının Türkiye’de ki sağlık kuruluşlarında çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik 11/10/2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 40.Maddesine, 11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı tababet şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun 1 inci, 4 üncü, 30 uncu, 47., 63 üncü ve Ek 13. maddelerine, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı  Hemşirelik kanununun 3 üncü  maddesine ve 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri temel kanununun 9 uncu  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre önemli bir husus da; diş hekimi, eczacı, ebe ve hasta bakıcılar hariç özel sağlık kuruluşlarında çalışacak tüm yabancı sağlık meslek mensuplarını kapsamaktadır.

Bu yönetmeliğe göre yabancı sağlık meslek mensupları “Diş hekimi, Eczacı, Ebe ve Hastabakıcılar hariç” Doktorlar, Hemşireler, Hekimler vb.  tüm yabancı sağlık meslek mensupları özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceklerdir.

Doktor, Hemşire, Hekim vb.  yabancı sağlık meslek mensupları kendilerine ait bir muayenehane açamazlar.

Bu yönetmeliğe göre başvuru ve çalışma şartlarını sağlama süreci aşağıdaki belirtilen şekilde olacaktır;

Öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapmadan önce hastanenin bağlı bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğüne hastane yetkilileri tarafından yani işveren tarafından başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuruda bulunması için bir takım evraklar gerekmektedir. Bunlar;

 • Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan ve yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi ve bu hizmet sözleşmesinde çalışacağı hastane ve doktor arasında 2.000,00 TL’den az olmamak koşulu aranmaktadır.
 • Çalışacağı Hastane yetkilisinin İlçe Sağlık Müdürlüğüne yazmış olduğu ve hastanenin antetli kağıdına basılmış yabancı doktoru hangi alanda çalıştırmak istediğini belirten dilekçe
 • Yabancı hekim tarafından hangi hastane de çalışacaksa çalışmak istediğini beyan eder dilekçe
 • Yabancının bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığından ya da Büyükelçiliğinden kanunen mesleği icra etmesine engel bir halinin bulunmadığına ilişkin belge. Bu belge;
  • Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlar,
  • Başvuru tarihi itibariyle beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenler,
  • Ülkelerinde olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan istenmeyeceği belirtilmiştir.
 • Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.
 • Hekimler için zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırmak.
 • Diploma aslı ve bir adet fotokopisi
 • Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,
 • Çalışma ve İkamet tezkeresi

Bu belgeler ile Hastane yetkilisi bağlı bulunduğu İlde ki İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapacaktır. Hastaneye başvuru yaptığınızda hastanenin Özlük bölümünde ki yetkililer yukarıda saymış olduğumuz evrakları talep edecektir. Hastane yetkilisi ve yabancı doktor bağlı bulundukları İlçe Sağlık Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunulacaktır.

İlçe Sağlık müdürlüğü bu belgeleri İl Sağlık müdürlüğüne iletecekler ve İl Sağlık müdürlüğü hekimlik mesleğini T.C. sınırları dahilinde icra etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin bir belge düzenleyip verecektir. Bu belge düzenlenmeden önce Sağlık Bakanlığının görüşü alınacaktır. Bu belge ön izin belgesi olarak ya da Sağlık Bakanlığınca Düzenlenen Uygunluk Belgesi olarak düzenlenmektedir. Daha sonra aldığımız ön izin belgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancı hekim için çalışma izin başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Çalışma izni bakanlıkça olumlu değerlendirilirse yurtiçi başvurularda çalışma izin belgesinin yabancıya ya da işveren hastane yetkilisine bildirildiği andan itibaren 30 gün içerisinde şirketin bulunduğu ildeki Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gidilerek, ikamet tezkeresi, 1 yıllık çalışma meşruhatlı (açıklamalı, amaçlı) ikamet tezkeresine çevrilecektir.

Daha sonra tekrar çalışma izin belgesi, çalışma amaçlı ikamet tezkeresi ve önizin ya da uygunluk belgesi ile İl Sağlık Müdürlüğüne gidilerek ‘Personel Çalışma Belgesi’ düzenlenmek üzere yeniden İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılacak ve yabancı hekim bu personel çalışma izin belgesinin onaylanması ile hekimlik mesleğini Türkiye'de icra edebilir hale gelecektir.

Yurtiçi ve Yurtdışından yapılan Çalışma izin başvuruları için İşveren için gerekli belgeler;

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
 • Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
 • Yabancı hekimin çalışacağı hastanenin en son ortaklık ve sermaye yapısını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı ya da şirket kaşesi ve imzasını taşıyan fotokopisi
 • Hastanenin son yıla ait bilanço ve gelir-gider tablosu (Bu belgeler "Yeminli Mali Müşavir" ya da "Vergi Dairesi" onaylı olacak. Serbest muhasebeci-Mali müşavir onayını Bakanlık kabul etmiyor.)
 • Yabancı hekimin çalışacağı hastanenin imza sirkülerinin fotokopisi
 • Yabancı hekimin çalışacağı hastanenin adına kayıtlı tüm personeli gösterir sigortalı hizmet listesi (SGK'nın otomasyon sisteminden alınan çıktı yeterli)
 • Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 • Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

Yabancı için gerekli belgeler,

 • Yabancının Türkiye'de doktorluk mesleğini icra etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Sağlık Bakanlığından alınan 'Ön izin Belgesi’
 • Yabancının pasaportunun Türkçe tercümesinin yeminli tercüman onaylı sureti
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak ayrıca kağıt ortamında da gönderilecektir.)
 • Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)  (Bu doktorlar için alınan denklik aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tescilli de olacak),
 • Yabancının 1 adet vesikalık fotoğrafı
 • Yurtiçinden başvuru yapılacak ise yabancıya ait en az 6 aylık ikamet tezkeresi renkli fotokopisi(öğrenim amaçlı hariç)
 • Yurtdışından başvuru yapılacak ise başvuru için referans numarası (Bu  referans numarası 2012-a6bg7-3011 gibi bir numara olacak)
 • Türkçe dil sınavı başarı belgesi, Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.
 • Mesleğini icra edebilir yazısı Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge.
Uzatım başvurusunda  Hastaneden (İşverenden)  İstenilen Belgeler ve Gerekli Şartlar:

Uzatım başvurusunun çalışma izninin bitiminden 2 ay öncesi ile 15 gün sonrası arasında bir tarihte yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile izin bitim tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra uzatım talebinde bulunulamayacaktır.

Ancak çalışma izninin bitim tarihinden sonraki 15 günlük süre içinde çalışma izin belgesi çıkmaz ise yabancıya yurt dışı vize yazılarak ondan kendi ülkesine giderek çalışma izin vizesini pasaportuna işletmesi istenecektir. Bu nedenle uzatım başvurusunun mümkün olan en kısa süre içinde yapılması gerekmektedir.

Uzatım başvurusunda istenilen belgeler;
 • Çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
 • Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
 • Yabancı hekimin çalışacağı hastanenin en son ortaklık ve sermaye yapısını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı ya da şirket kaşesi ve imzasını taşıyan fotokopisi
 • Hastanenin son yıla ait bilanço ve gelir-gider tablosu (Bu belgeler "Yeminli Mali Müşavir" ya da "Vergi Dairesi" onaylı olacak. Serbest muhasebeci-Mali müşavir onayını Bakanlık kabul etmiyor.)
 • Yabancı hekimin çalışacağı hastanenin imza sirkülerinin fotokopisi
 • Başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, kanıtlar ‘Sgk Borcu yoktur ‘ yazısı
 • Değişiklik bulunması durumunda, sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 • İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge ‘Vergi Borcu yoktur yazısı’
 • Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

Uzatım Başvurusunda Yabancıdan İstenilen Belgeler;

 • Yabancının pasaportunun Türkçe tercümesinin yeminli tercüman onaylı sureti (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 • Yabancının diplomasının Türkçe tercümesinin yeminli tercüman onaylı sureti yazısı (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 • Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)  (Bu doktorlar için alınan denklik aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tescilli de olacak),
 • Önceki bir senelik süreli çalışma izni ve üst yazısının  aslı
 • Yabancının 1 adet vesikalık fotoğrafı
 • Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir).